3 - 5 August 2015


Location:
كربه لا

Lecturer:
موحةمةد حةميد ئةلسةواف

Genre:
میدیای ئەلەکترۆنی )ئینتەرنێت)

نووسيني هةوالَي رؤذنامةواني وةك سةرةكيترين كاري راطةياندن هةذمار دةكريَ، بةتايبةت شارةزابوون لة ريَنماييةكاني هةوالَنووسين وا دةكات رؤنامةنووس بة طويَرةي بنةماكاني كاري ثيشةيي كار بكات. لة لايةكي ترةوة، هةوالَةكان بؤ خةلَك بة شيَوةيةكي تةواو راطوزار لة سرووشتي ئةو رووداوة كة لةلايةن ميديا دةطوازريَتةوة، بة هةموو شيَوةكاني خويَنرِاو و بيستراو و بينرِاو.
بؤية كؤرسي تايبةت بة ضؤنيةتيي نووسيني هةوالَ، طرنطييةكي بةرضاوي هةبوو بؤ ئةو كةسانةي لة سيَكتةري ميديا كار دةكةن، بةتايبةت رؤذنامةنووساني طةنج كة لة سةرةتايي كاركردنيان لة بواري رؤذنامةوانيدان. سةرباري ئةوةي ماوةي كؤرسةكة كورتة، بةلَام دةرفةتيَكي باشة بؤ طةياندني زانياريية سةرةكييةكاني تايبةت بة ضؤنيةتي نووسي هةوالَ بةشيَوةيةكي ثرؤفيشنال. هةروةها بةشداربوواني وؤرك شؤثةكة فيَري ضؤنيةتي طةرِان بةدواي زانيارييةكان و كؤكردنةوةيان دةكريَن، تا ئةو زانيارييانة بة شيَوةيةكي طشتي ويَنةيةكي تةواو بؤ هةوالَي رؤنامةواني ثيَكبهيَنن .
رؤذي يةكةم :
باسي طرنطيي هةوالَ لة كاري ميديايي و رؤذنامةطةري و هةروةها طرنطيي هةوالَ لة روومالَة رؤذنامةوانييةكاندا دةكريَت. لةطةلَ شرؤظةيةكي تيَر وتةسةل بؤ جؤرةكاني هونةري هةوالَسازي و ريزكردني ئةولةويتةكان و طرنطترين زانيارييةكان لة ثيَكهاتةكاني هةوالَ دا.
هةروةها، بةشداربووان فيَري ئةلف و بيَي هةوالَ و ثيَكهاتةكاني دةبن. سةرةتا باسي هةر ثيَنج ئامرازةكاني ثرسيار دةكريَن كة هةوالَ ثيَك دةهيَنن، دواتر باسي ضؤنيةتي ريزكردني وةلَامةكان و زانيارييةكان لة هةوالَدا دةكريَت.هةروةها، باسي ريَنماكاني هةوالَنووسين بة شيَوةيةكي بةرفراوان دةكريَت.
رؤذي دووهةم :
بةشداربووان لةسةر بنةماي رستةكاني رؤذنامةوانيي كة ثةرِةكاني هةوالَي رؤذنامةواني و ثيَوةرةكاني ناودةولَةتي لة نووسيني هةوالَداية، رادةهيَنريَن . لةطةلَ شرؤظةيةكي بةرفراوان لة بارةي ئامرازةكاني طريَداني ثةرِةكاني هةوالَ وثيَكهاتةكاني.
رؤذي سيَيةم :
بةشداربووان بةشيَوةيةكي ثراكتيكي ثرؤظةي هةوالَنووسين دةكةن، بةشيَوةيةك كة ئاستي بةشدابوو تاقي بكريَتةوة و هةروةها ودريذةدان بة ضةسثاندني ئةو زانيارييانةي كة وةريطرتووة لة رؤذاني يةكةم ودووةمي كؤرسةكة. راهيَنةرةكة هةر بةشداربوويةك بؤ نووسيني ضةند هةوالَيَكي جياواز رادةسثيَريَت، دواتر بة شيَوةي كؤمةلَ طفتوطؤيان لةسةر دةكريَت بؤ ئةوةي خالي بةهيَز و لااوزييان دةستنيشان بكريَن.
راهيَنةر :
راهينةري رؤذنامةواني، موحةمةد حةميد ئةلسةواف، ئةزمووني كاري رؤذنامةواني لة عيَراق يةكجار زؤرة، وةك بةرِيَوةبري نووسين لة تؤري زانيارييةكاني “ئةلنةبا” و سةرنووسةري مالَثةري فةرميي ثاريَزطاي كةربةلا، .ضةند خةلَاتيَكي رؤذنامةواني لة عيَراق و دةرةوةي ئةو ولَاتة وةرطرتووة، لةوانة: وةرطرتني خةلَاتي ثيَشبركةي ضاوي كراوة لة بةرلين، دوو جار لة دوو سالَ بة دواي يةكدا وةك باشترين سيَهةم ضيرؤكي رؤذنامةواني ( فيضةر). هةروةها برِوانةماي راهيَناني (TOT ) لة ئاكاديمياي ئةلَماني بؤ ميديا لة عيَراق ثيَدراوة.